Announcements All the latest from vHost.vn

Thông báo Kế hoạch bảo trì Internet quốc tế tại Datacenter Bình Dương ngày 10/12

 •   09/12/2019 11:31 AM
 •  

Read Full Announcement

Báo cáo sự cố Cloud VPS tại datacenter Bình Dương 4/12/2019

 •   06/12/2019 4:00 PM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Sự cố Cloud VPS lúc 14h25 tại Bình Dương 4/12/2019

 •   04/12/2019 2:26 PM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Sự cố Cloud VPS tại Bình Dương 4/12/2019

 •   04/12/2019 3:27 AM
 •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Sự cố cụm cloud VPS thuộc storage 10 Gbps tại Bình Dương

 •   29/11/2019 4:24 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo Network quốc tế tại datacenter Bình Dương bị tấn công DDoS

 •   04/11/2019 8:58 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo rà soát xử lý mã độc theo công văn từ Bộ Thông Tin và Truyền Thông

 •   01/11/2019 1:42 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo kế hoạch bảo trì hạ tầng nguồn tại TTDL Bình Dương ngày 30/10/2019

 •   29/10/2019 1:03 PM
 •  

Read Full Announcement

Kế hoạch bảo trì nâng cấp node03

 •   23/10/2019 1:29 PM
 •  

Read Full Announcement

Kế hoạch bảo trì nâng cấp node03

 •   18/10/2019 1:32 PM
 •  

Read Full Announcement
  View RSS Feed