Announcements All the latest from vHost.vn

Kế hoạch bảo trì nguồn bên Singapore trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021

 •   26/02/2021 8:27 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố network tại Datacenter FPT ngày 25/02/2021

 •   25/02/2021 7:36 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố network tại Datacenter Singapore

 •   25/02/2021 1:59 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì network Viettel IDC Bình Dương ngày 27/2/2021

 •   25/02/2021 11:08 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố network tại Datacenter FPT Hồ Chí Minh

 •   25/02/2021 8:22 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì nâng cấp hạn tầng Internet quốc tế tại Viettel IDC Hà Nội ngày 27/2/2021

 •   24/02/2021 12:17 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì nâng cấp network tại Datacenter VNPT Hồ Chí Minh

 •   04/02/2021 1:12 PM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố ddos ngày 4/2/2021

 •   04/02/2021 8:44 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo sự cố network tại Datacenter VNPT Hồ Chí Minh

 •   03/02/2021 8:48 AM
 •  

Read Full Announcement

Thông báo Kế hoạch bảo trì hạ tầng nguồn tại Datacenter Viettel IDC Hồ Chí Minh ngày 05/02/2021

 •   02/02/2021 8:57 AM
 •  

Read Full Announcement
  View RSS Feed