CHR

CHR P1

CHR license P1
Bandwidth 100Mbps
CPU 64 bit và hỗ trợ VT-X
Kích hoạt ngay lập tức
Cài đặt sẵn Router OS

CHR P10

CHR license P10
Bandwidth 1Gbps
CPU 64 bit và hỗ trợ VT-X
Kích hoạt ngay lập tức
Cài đặt sẵn Router OS
Managed Services

Cloud Wifi