Cloud WAF

Cloud WAF vHost – Web Application Firewall là tường lửa giúp bảo vệ website, ứng dụng của Quý khách khỏi các hình thức khai thác mạng phổ biến có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng, xâm phạm bảo mật hoặc tiêu tốn tài nguyên máy chủ.
 • Startup noDNS

  • 1 website
   Free 1TB CDN
   Web Application Firewall
   reCAPTCHA v2 / reCAPTCHA v3 / hCaptcha
   Mod Security
   Rate Limiting
   Friendly BOT verification
   Anycast Network
   4 Datacenter
   IPv4
   Hide Your Real Server IP
 • Business noDNS

  • 1 website
   Free 12TB CDN
   Web Application Firewall
   reCAPTCHA v2 / reCAPTCHA v3 / hCaptcha
   Mod Security
   Rate Limiting
   Friendly BOT verification
   Anycast Network
   4 Datacenter
   IPv4
   Hide Your Real Server IP
  5,000,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Startup

  • 1 website
   Free DNS
   DNSSEC
   Free SSL
   Free 1TB CDN
   Web Application Firewall
   reCAPTCHA v2 / reCAPTCHA v3
   hCaptcha
   Mod Security
   Rate Limiting
   Friendly BOT verification
   Anycast Network
   4 Datacenter
   IPv4
   Hide Your Real Server IP
 • Business

  • 1 website
   Free DNS
   DNSSEC
   Free SSL
   Free 12TB CDN
   Web Application Firewall
   reCAPTCHA v2 / reCAPTCHA v3
   hCaptcha
   Mod Security
   Rate Limiting
   Friendly BOT verification
   Anycast Network
   4 Datacenter
   IPv4
   Hide Your Real Server IP
  5,000,000/mo
  Đăng ký ngay
Included With Every Plan
 • Anti SQL injection
 • Anti XSS
 • IPv4 and IPv6
 • Blacklist/Whitelist IP and range IP
 • Block request body
 • Blacklist/Whitelist URL
 • Block query string
 • Block User-Agent
 • Block Cookie
 • Block/Allow Referer
 • Rate Limiting
 • Mod Security
 • reCAPTCHA v2
 • reCAPTCHA v3
 • hCaptcha
 • CC Attack Protection
 • Friendly crawler verification
 • 5 Second Shield