Dedicated Server Việt Nam

2xX5650-64-1x960GBSSDEn 2 Available

2 x X5650 12 core / 24 Thread 2.66Ghz
64GB DDR3
1x960GB SSD Enterprise New 100%
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông trong nước 200Mbps
Băng thông Quốc Tế 10Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

2xX5650-64-1x480GBSSDEn 0 Available

2 x X5650 12 core / 24 Thread 2.66Ghz
64GB DDR3
1x480GB SSD Enterprise New 100%
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông trong nước 200Mbps
Băng thông Quốc Tế 10Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN-2xX5650-8-250SSD 0 Available

2xX5650 12 core / 24 Thread 2.66Ghz
8GB Memory
250GB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông 100Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN-2xE52670-32-1TBSSD 0 Available

2 x E5-2670 16 core / 32 Thread 2.6Ghz
32GB DDR 3
1 x 1TB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông 100Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

Dedicated - Custom - VN