Dedicated Server Việt Nam

VN4-2xE52670-64GB-1TBSSD 0 Có sẵn

2 x E5-2670 16 core / 32 Thread 2.60Ghz
64GB DDR3
1x1TB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông trong nước 200Mbps
Băng thông Quốc Tế 10Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN4-2xE52680v4-64-1x480SSDEn 4 Có sẵn

2 x E5-2680 v4 CPU
64GB DDR4
1 x 480GB SSD Enterprise
Optional NVMe SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông trong nước 200Mbps
Băng thông Quốc Tế 10Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN4-2xX5650-32-250SSD 3 Có sẵn

2 x X5650 12 core / 24 Thread 2.66Ghz
32GB DDR3
1x250GB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông trong nước 200Mbps
Băng thông Quốc Tế 10Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN4-2xL5639-32-250SSD 0 Có sẵn

2xL5639 12 core / 24 Thread
32GB Memory
250GB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông 100Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN-2xE52670-32-250SSD 0 Có sẵn

2 x E5-2670 16 core / 32 Thread 2.6Ghz
32GB DDR 3
1 x 250GB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông 100Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN-E5-2407-8-250SSD 1 Có sẵn

E5-2407 4 core / 4 Thread 2.2Ghz
8GB DDR3
1x250GB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông 100Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN1-2xE52670-32GB-500GBSSD 0 Có sẵn

2 x E5-2670 16 core / 32 Thread 2.60Ghz
32GB DDR3
1x500GB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông trong nước 200Mbps
Băng thông Quốc Tế 4Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN1-2xX5650-16-250SSD 1 Có sẵn

2 x X5650 12 core / 24 Thread 2.66Ghz
16GB DDR 3
1 x 250GB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông 100Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN1-2xX5650-32-250GBSSD 0 Có sẵn

2 x X5650 12 core / 24 Thread 2.66Ghz
32GB DDR3
1x250GB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông trong nước 100Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web

VN1-2xX5650-32-500SSD 0 Có sẵn

2 x X5650 12 core / 24 Thread 2.66Ghz
32GB DDR3
500GB SSD
Datacenter Việt Nam
LAN Port 1Gbps
Băng thông trong nước 100Mbps
Băng thông Quốc Tế 4Mbps
Hỗ trợ cài đặt server qua web, shutdown, power on, power off server qua giao diện web
Biểu đồ network theo dõi trực tuyến qua giao diện web