Monitoring services

MON-50-Free

50 monitors
5 SMS
Thông báo qua email và SMS
Quản lý danh sách nhận thông báo
Blacklist IP check
Báo cáo hàng tuần
Thông báo bảo trì
Header status monitoring
Biểu đồ thống kê

  • 5 phút 1 lần Thời gian check
  • 1 ngày Thời gian check blacklist
MON-50

50 monitors
10 SMS
Thông báo qua email và SMS
Quản lý danh sách nhận thông báo
Blacklist IP check
Custom Port
Báo cáo hàng tuần
Thông báo bảo trì
Header status monitoring
Biểu đồ thống kê

  • 1 phút 1 lần Thời gian check
  • 1 ngày Thời gian check blacklist
MON-100

100 monitors
15 SMS
Thông báo qua email và SMS
Quản lý danh sách nhận thông báo
Blacklist IP check
Custom Port
Báo cáo hàng tuần
Thông báo bảo trì
Header status monitoring
Biểu đồ thống kê

  • 1 phút 1 lần Thời gian check
  • 1 ngày Thời gian check blacklist
MON-150

150 monitors
20 SMS
Thông báo qua email và SMS
Quản lý danh sách nhận thông báo
Blacklist IP check
Custom Port
Báo cáo hàng tuần
Thông báo bảo trì
Header status monitoring
Biểu đồ thống kê

  • 1 phút 1 lần Thời gian check
  • 1 ngày Thời gian check blacklist
MON-300

300 monitors
35 SMS
Thông báo qua email và SMS
Quản lý danh sách nhận thông báo
Blacklist IP check
Custom Port
Báo cáo hàng tuần
Thông báo bảo trì
Header status monitoring
Biểu đồ thống kê

  • 1 phút 1 lần Thời gian check
  • 1 ngày Thời gian check blacklist
MON-Managed Services only
20 SMS

Số lượng 20 SMS

100 SMS

Số lượng 100 SMS