SSL Certificates

Comodo Free
PositiveSSL
 • Không Hỗ trợ SAN
 • DV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 01 Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
PositiveSSL Wildcard
 • Không Hỗ trợ SAN
 • DV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • Unlimited sub-domain Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
PositiveSSL Multi-Domain
 • Hỗ trợ SAN
 • DV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 3 (up to 100) Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
EssentialSSL
 • Không Hỗ trợ SAN
 • DV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 01 Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
EssentialSSL Wildcard
 • Không Hỗ trợ SAN
 • DV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • Unlimited sub-domain Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
InstantSSL
 • Không Hỗ trợ SAN
 • OV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 01 Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
InstantSSL Pro
 • Không Hỗ trợ SAN
 • OV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 01 Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
PremiumSSL
 • Không Hỗ trợ SAN
 • OV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 01 Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
PremiumSSL Wildcard
 • Không Hỗ trợ SAN
 • OV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • Unlimited sub-domain Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
EV SSL
 • Không Hỗ trợ SAN
 • EV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 01 Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
EV SSL Multi-Domain
 • Hỗ trợ SAN
 • EV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 3 (up to 100) Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
RapidSSL
 • Không Hỗ trợ SAN
 • DV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 01 Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Không Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
RapidSSL Wildcard
 • Không Hỗ trợ SAN
 • DV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • Unlimited sub-domain Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Không Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
QuickSSL
 • Không Hỗ trợ SAN
 • DV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 01 Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
True BusinessID
 • Không Hỗ trợ SAN
 • OV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 01 Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
True BusinessID Wildcard
 • Không Hỗ trợ SAN
 • OV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Không Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • Unlimited sub-domain Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
True BusinessID with EV
 • Không Hỗ trợ SAN
 • EV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 01 Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
True BusinessID with EV Multi-Domain
 • Hỗ trợ SAN
 • EV Phương thức chứng thực
 • Hiển thị https
 • Hiển thị tên công ty trên thanh trình duyệt màu xanh
 • 5 (up to 25) Số domain được bảo mật
 • up to 256 bit Mã hóa
 • Tương thích mọi trình duyệt
 • Tương thích mọi thiết bị di động
 • Miễn phí Hỗ trợ cấp phát lại
Basic Antimalware Scan
Geotrust Antimalware Scan
GlobalSign DV
GlobalSign OV
GlobalSign ExtendedSSL