CloudLinux - Imunify - Kernel Care

ImunifyAV+

Cho phép scan và remove infected files
Kích hoạt ngay lập tức
Bản quyền Imunify mới nhất
Hỗ trợ trực tiếp bởi CloudLinux

Imunify360 - Single User

1 user trên 1 server
Kích hoạt ngay lập tức
Chủ động thay đổi IP
Bản quyền Imunify mới nhất
Hỗ trợ trực tiếp bởi CloudLinux

Imunify360 - 30 Users

30 user trên 1 server
Kích hoạt ngay lập tức
Chủ động thay đổi IP
Bản quyền Imunify mới nhất
Hỗ trợ trực tiếp bởi CloudLinux

Imunify360 - 250 users

250 user trên 1 server
Kích hoạt ngay lập tức
Chủ động thay đổi IP
Bản quyền Imunify mới nhất
Hỗ trợ trực tiếp bởi CloudLinux

Imunify360 - Unlimited

Không giới hạn user
Kích hoạt ngay lập tức
Chủ động thay đổi IP
Bản quyền Imunify mới nhất
Hỗ trợ trực tiếp bởi CloudLinux

CloudLinux with cPanel

Kích hoạt ngay lập tức
Upgrade phiên bản mới nhất
Cập nhập trực tiếp từ CloudLinux
Tự thay đổi IP qua website
Hỗ trợ trực tiếp từ vHost
Miễn phí cài đặt

CloudLinux

Kích hoạt ngay lập tức
Upgrade phiên bản mới nhất
Cập nhập trực tiếp từ CloudLinux
Tự thay đổi IP qua website
Hỗ trợ trực tiếp từ vHost
Miễn phí cài đặt