DirectAdmin license

DirectAdmin for VPS External

Áp dụng cho các dịch vụ sử dụng IP của nhà cung cấp khác

DirectAdmin for Server External

Áp dụng cho các dịch vụ sử dụng IP của nhà cung cấp khác

DirectAdmin Lifetime External

Áp dụng cho các dịch vụ sử dụng IP của nhà cung cấp khác

DirectAdmin for VPS Internal -1 متاح

Áp dụng cho các dịch vụ sử dụng IP của vHost

DA Personal

Community-based support
1 account - 10 domain

DirectAdmin for Server Internal

Áp dụng cho các dịch vụ sử dụng IP của vHost

DirectAdmin Lifetime Internal

Áp dụng cho các dịch vụ sử dụng IP của vHost