Colocation

100Mbps

1U Rackmount
100Mbps băng thông
400W Power
Không giới hạn lưu lượng
Đặt tại datacenter Việt Nam

200Mbps

1U Rackmount
200Mbps băng thông
400W Power
Không giới hạn lưu lượng
Đặt tại datacenter Việt Nam

500Mbps

1U Rackmount
500Mbps băng thông
400W Power
Không giới hạn lưu lượng
Đặt tại datacenter Việt Nam