Google Suite

Personal GBL

G SUITE by Google Cloud
1 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 5 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive

S početkom od
144,000 VND
Mjesečno
Naruči
Starter GBL

G SUITE by Google Cloud
6 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 25 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive

S početkom od
864,000 VND
Mjesečno
Naruči
Business GBL

G SUITE by Google Cloud
26 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 49 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive

S početkom od
3,744,000 VND
Mjesečno
Naruči
Enterprise GBL

G SUITE by Google Cloud
50 tài khoản email
Nâng cấp lên đến 200000 tài khoản email
30GB dung lượng
Google Docs
Google Sheets
Google Hangouts
Google Calendar
Google+
Google Forms
Google Slides
Google Sites
Google Drive

S početkom od
7,200,000 VND
Mjesečno
Naruči