Private Cloud

Plan 1

24 core CPU 2.66Ghz
32GB Memory
500GB SSD
5 địa chỉ IP
Scalable
High Available
Cổng mạng 100Mbps
Không giới hạn băng thông

Plan 2

24 core CPU 2.66Ghz
64GB Memory
1000GB SSD
5 địa chỉ IP
Scalable
High Available
Cổng mạng 100Mbps
Không giới hạn băng thông

Plan 3

32 core CPU 2.66Ghz
96GB Memory
2000GB SSD
5 địa chỉ IP
Scalable
High Available
Cổng mạng 100Mbps
Không giới hạn băng thông

Plan 4

32 core CPU 2.66Ghz
128GB Memory
2000GB SSD
5 địa chỉ IP
Scalable
High Available
Cổng mạng 100Mbps
Không giới hạn băng thông

HA - Plan 1

72 core CPU 2.66Ghz
96GB Memory
1000GB HDD
5 địa chỉ IP
Scalable
High Available
Cổng mạng 100Mbps
Không giới hạn băng thông

HA - Plan 2

72 core CPU 2.66Ghz
144GB Memory
1500GB HDD
5 địa chỉ IP
Scalable
High Available
High Available
Không giới hạn băng thông

HA - Plan 3

96 core CPU 2.66Ghz
192GB Memory
1500GB HDD
5 địa chỉ IP
Scalable
High Available
Cổng mạng 100Mbps
Không giới hạn băng thông

HA - Plan 4

96 core CPU 2.66Ghz
288GB Memory
2000GB HDD
5 địa chỉ IP
Scalable
High Available
Cổng mạng 100Mbps
Không giới hạn băng thông