WHMCS

WHMCS - STARTER

250 clients
Không giới hạn nhân viên
Không giới hạn dịch vụ
“Powered By” Link
Không giới hạn email/ticket hỗ trợ
Hỗ trợ cập nhật các bản vá lỗi

WHMCS - PLUS

250 clients
Không giới hạn nhân viên
Không giới hạn dịch vụ
Không giới hạn email/ticket hỗ trợ
Hỗ trợ cập nhật các bản vá lỗi

WHMCS - BUSINESS

Không giới hạn client
Không giới hạn nhân viên
Không giới hạn dịch vụ
Không giới hạn email/ticket hỗ trợ
Hỗ trợ cập nhật các bản vá lỗi

WHMCS - PROFESSIONAL

251 – 1000 clients
Không giới hạn nhân viên
Không giới hạn dịch vụ
Không giới hạn email/ticket hỗ trợ
Hỗ trợ cập nhật các bản vá lỗi