VOIP

VOIP-10

10 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Desde
400,000 VND
Mensual
500,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
VOIP-20

20 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Desde
720,000 VND
Mensual
500,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
VOIP-30

30 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Desde
1,080,000 VND
Mensual
500,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
VOIP-50

50 số nhánh
Giảm ngay 20% trọn đời
Tặng ngay 5 thiết bị IP Phone Grandstream GXP1610
Tặng ngay 1 số điện thoại đẹp không giới hạn cuộc gọi

Desde
1,800,000 VND
Mensual
500,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora
SIM Gateway
Đầu số 1900xxxx
400,000 VND
Mensual
1,500,000 Coste de Instalación
Pedir Ahora