Reseller Hosting

RVH1

10GB Dung lượng
Unlimited Bandwidth
Unlimited MySQL
Unlimited Email
Unlimited Addon Domain

RVH2

20GB Dung lượng
Unlimited Bandwidth
Unlimited MySQL
Unlimited Email
Unlimited Addon Domain

RVH3

40GB Dung lượng
Unlimited Bandwidth
Unlimited MySQL
Unlimited Email
Unlimited Addon Domain

RVH4

80GB Dung lượng
Unlimited Bandwidth
Unlimited MySQL
Unlimited Email
Unlimited Addon Domain
Bản quyền WHMCS (*)

RVH5

160GB Dung lượng
Unlimited Bandwidth
Unlimited MySQL
Unlimited Email
Unlimited Addon Domain
Bản quyền WHMCS (*)

RVH6

250GB Dung lượng
Unlimited Bandwidth
Unlimited MySQL
Unlimited Email
Unlimited Addon Domain
Bản quyền WHMCS (*)